Soon available: Fassisi BoDia + Gia

Diarrhoea diagnostics XXL: antigen detection of rotavirus, coronavirus, E. coli K99, Cryptosporidium parvum and Giardia duodenalis.